25621108 2

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เข้าร่วมประชุมการเตรียมร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกาา 2563 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยรชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี เพื่อการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด