25621129 3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 5 ฟาร์มดังนี้ 1.นิตยาฟาร์ม1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.นิตยาฟาร์ม2 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 3.นิตยาฟาร์ม3 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 4.สมคิดฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) 5.สิทธิพงษ์ฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) อ่านรายละเอียด