25621229 3

วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตรวจประเมินความพร้อมการตั้งห้องปฏิบัติการประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นครพนม บึงกาฬ หนองคายและเลย เพื่อการทดสอบโรค ASF โดยวิธีทางชีวโมเลกุล (real time PCR) แบบเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม อ่านรายละเอียด