25630113 4

วันที่ 10 มกราคม 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และคณะ ออกคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 อำเภอนาทม จังหวัดนครพน อ่านรายละเอียด