25630113 5

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ” ณ โนราฟาร์ม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 175 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) อ่านรายละเอียด