25630114 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์และคณะ ติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR) ด้าน GMP (โรงเชือด) ,ข้อบกพร่องด้าน GMP (ขยายขอบข่ายห้อง Cold),ด้าน HACCP (ขอบข่าย Chilled Chicken Meat) โรงฆ่าเพื่อการส่งออก บริษัท ฟาร์ม 9 ไก่ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 17/9 หมู่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สาขาที่ 00001 EST. 341 ผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง..ยังไม่ได้ดำเนินการ ในการนี้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จะได้ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ภายใน 45 วัน นับจากวันที่คณะผู้ตรวจรับรองฯแจ้งข้อมูลข้อบกพร่องโรงงานให้ผู้ประกอบการทราบ..เพื่อดำเนินการแก้ไขฯ ตามข้อกำหนดของโรงฆ่าเพื่อการส่งออกต่อไป อ่านรายละเอียด