25630114 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย(X-ray )ครั้งที่ 1/2563 เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Back yard) โดยสุ่มเก็บ cloacal swab จำนวน 16 รายในพื้นที่หมู่ 1 ,หมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด