25630211 1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ออกตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​มุกดาหาร อ่านรายละเอียด