25630211 2

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปศุสัตว์เขต4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF สาขาหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF สาขาเลย ร่วมปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lab สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน 10 ฟาร์ม 50 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม ชนิดอ่านผลเร็ว (Strip Test) ในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูและในพื้นที่อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ผลการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกรเป็นลบทั้ง 50 ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้องปราม เฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกร ซึ่งมีผลต่อเนื้อสุกร ถ้าในฟาร์มสุกรนั้น มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง เนื้อสุกร นั้น จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค อ่านรายละเอียด