25630213 4

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 โดยจัดเตรียมอาหารสัตว์สำรอง เตรียมแหล่งน้ำสำรอง และเก็บข้อมูลการใช้น้ำในฟาร์มเลี้ยงสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ดังนี้ 1.สังวาลย์ฟาร์ม ม.5 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.วันชัยฟาร์ม ม.6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.ชัยรัตน์ฟาร์ม ม.6 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด