25630213 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนางสาววิภา ศรีมูล เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนางจิรานุช จันทร์ปิยวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอปากพลี ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 15 ราย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง จังหวัดระยอง พร้อมกันนี้ได้ศึกษาดูงานฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์จากกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไป อ่านรายละเอียด