25630323 1

วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และตาก ดำเนินการตามแผนโครงการ Mobile Lab เพื่อเข้าตรวจ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง และ ตรวจสอบอาหารสัตว์ตาม พรบ.อาหารสัตว์ ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และตาก ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ ฟาร์มอำพร และฟาร์มสนอง ในเขตพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เอราวัณเจริญฟาร์ม และโกมลฟาร์ม ในเขตพื้นที่ จ.ตาก เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และกลุ่มTetracycline, ตรวจวัดความชื้นผล และตรวจหาอะฟาทอกซิน ผลการตรวจ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ, ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และไม่พบอะฟาทอกซิน

2.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ณ โรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ จ.กำแพงเพชร จำนวน 40 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ ทั้ง 40 ตัวอย่าง และ ณ โรงฆ่าสัตว์ ในเขตพื้นที่ จ.ตาก จำนวน 40 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ ทั้ง 40 ตัวอย่าง

อ่านรายละเอียด