25630323 2

วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ และติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์, นาบัว, หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามแม่โคเนื่อ และสถานะลูกเกิด และชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการฯ อ่านรายละเอียด