25630323 3

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นางกานต์ชุดา พุ่มสิริโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 2563 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ,เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มโคเนื้อบ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มฯ ณ กลุ่มโคเนื้อบ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านรายละเอียด