25630323 4

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด