25630323 7

วันที่ 20 มีนาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย เข้าเยี่ยมฟาร์มเศกสัน อ่องเภา (เกษตรกรรายใหม่) ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม การจัดการด้านอาหาร การรักษาความคงที่และต่อเนื่องของอาหาร ให้คำแนะนำการพัฒนาฟาร์มเพื่อขอรับรองสถานะมาตรฐานฟาร์ม GAP เข้าเยี่ยมฟาร์มบรรพจน์ อ่อนจิตร (เกษตรกรรายใหม่) ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP และเข้าเยี่ยมฟาร์มชนะ รัศมีจันทร์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ให้คำแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์รีดนมและการจัดการอาหารแม่โคก่อนคลอดและระยะให้นม ณ อำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อ่านรายละเอียด