25630326 1

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ตรวจเยี่ยมตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน พร้อมให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เจ้าของตลาดนัดโค-กระบือทัพทัน ดำเนินการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด