25630519 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามข้อบกพร่องการต่ออายุรับรองหลักการปฏิบัติที่ดี (GMP) สำหรับโรงฆ่าสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อต่ออายุ GMP โรงฆ่าสุกรให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์มีการจัดการโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อ่านรายละเอียด