25630519 3

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 น.สพ. ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้เจ้าหน้าที่จากส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์เข้าตรวจ pre audit GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบซีพีเอฟ จังหวัดเลย 301 หมู่ 4 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยร่วมกับหัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจรับรอง GMP ให้ผู้ประกอบการได้มีการจัดการให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้จากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อ่านรายละเอียด