25630522 2

วันที่ 18 -22 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีอาหารไว้บริโภค มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและมีรายได้เสริม และสามารถขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อไป อ่านรายละเอียด