25630626 4

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริกาญจนวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอนาด้วง ช่วยราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 รุ่นที่ 1 โดยวิธีการนิเทศงาน ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี หลักสูตร “ทบทวนการใช้งานระบบปฏิบัติงาน e-operation เพื่อเพิ่มทักษะและวิธีการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ อ.เมืองเลย, อ.นาด้วง, อ.เชียงคาน, อ.ปากชม และอ.เอราวัณ รวม 15 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย อ่านรายละเอียด