25630701 2

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่
- หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 24 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 161 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 138 ตัว
- หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 4 ราย จำนวนสัตว์ทั้งหมด 11 ตัว ฉีดวัคซีนได้ 9 ตัว อ่านรายละเอียด