25630701 2

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการการวิจัยด้านผลิตสัตว์สำงานปศุสัตว์เขต 4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอโครงการวิชาการจำนวน 5 เรื่อง และผลงานวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ่านรายละเอียด