25630715 6

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 (นายพีรพันธ์ คอทอง) ในการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตลอดจนสอบทานประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด