25630715 9

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้
เข้าเยี่ยมฟาร์มวีระ ลุ่มล่า ฟาร์มอำพร อินทหอม ฟาร์มเอนก เหมือนเพชร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด