25630731 3

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มวรัญญา หมวกชา เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว
เข้าฟาร์มมลิวรรณ์ แก้วชาย ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องรีดนม พบว่าชำรุด 1 ชิ้น จึงแนะนำให้เปลี่ยน

อ่านรายละเอียด