25630731 6

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอพิชัย ทองแสนขัน ท่าปลา และอำเภอนำ้ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ราย และลดพื้นที่ทำนา จำนวน 45 ไร่ อ่านรายละเอียด