25630813 7

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มสมัย ฉันทะนิตย์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนม ล้างทำความสะอาดและตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมจังหวะการรีดนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร เข้าเยี่ยมฟาร์มนันทนา ประมาณ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนม ผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะอาหาร และเข้าเยี่ยมฟาร์มบุญช่วย ภวันตุ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์เครื่องรีดนม พบอุปกรณ์ทำงานผิดปกติแนะนำเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องรีดนม ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด