25630813 8

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2563 และวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เข้าคัดเลือก ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และติดตามงานโครงการธนาคารเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) อ่านรายละเอียด