25630813 9

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด ,เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ 3 แห่ง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 4 แห่ง ในเขตพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 21 คน และเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 19 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสำรวจวิเคราะห์และขับเคลื่อนเครือข่ายการผลิต การแปรรูป การตลาดแพะในลักษณะกลุ่ม/ชมรมเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาตลาดแพะของเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อ่านรายละเอียด