25630813 1

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินการใหม่ จำนวน 2 แห่ง และยื่นขออนุญาตต่ออายุ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด