25630908 1

วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ มอบหมายให้ นายอาทิตย์ สายเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างบุคลากรด้านโคนมในประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย-นิวชีแลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐต่ออุตสาหกรรมโคนมและสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสิ่งที่ควรพัฒนาในอุตสาหกรรมโคนมไทย และพัฒนาหลักสูตรสำหรับใช้กับเกษตรกรโคนมไทย อ่านรายละเอียด