25630908 3

วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสัตวแพทย์หญิงปาจรีย์ ห่มขวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ภายในประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถให้ข้อแนะนำการดำเนินงานด้านการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียด