25631007 3

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่
- ฟาร์มอำพร อินทหอม
- ฟาร์มวีระ ลุ่มล่า
- ฟาร์มฟองแก้ว นันนวน
- ฟาร์มบัวลอย สุขวัฒน์
เก็บต้นทุน เน้นย้ำการป้องกันโรคผ่านระบบ Biosecurity การคัดกรองโรคเต้านมอักเสบด้วยน้ำยา CMT แนะนำการจัดการอาหารโคคลอดใหม่ ติดตั้ง Regulator เกจ์วัดลม และตรวจเช็คการทำงานเครื่องรีดนม
ปรับตั้งให้ได้ตามค่าที่เหมาะสม

อ่านรายละเอียด