25631008 1

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)หล่มสัก
เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2 ฟาร์ม
- นางสายทอง ศรีบุญมี
- นางบุญหนา คำเขิน
ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน สอบถามและเก็บข้อมูลต้นทุน ตรวจอุปกรณ์เครื่องรีดนมและวัดแรงลมให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐาน แนะนำการจัดการอาหารแม่โคที่คลอดใหม่ แนะนำการจัดการคอกโคที่มีมูลสัตว์สะสมอยู่เป็นจำนวนมาก และเน้นย้ำให้แกว่งน้ำยา CMT ทุกครั้งก่อนรีดนม เพื่อจะได้ทราบล่วงหน้าและทำการรักษาได้ทัน เข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์ เขต 6 และผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด ในเรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ของแต่ละฟาร์มที่มีค่าโซมาติกเซลล์สูงกว่า 500,000 เซลล์ และหาแนวทางในการปรับปรุงให้ได้ค่าที่เป็นมาตรฐาน และเข้าเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและถังรวมส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน

อ่านรายละเอียด