25631008 3

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าฟาร์มเกษตรกรโคนม พื้นที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่
? ฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง
ปรับปรุงประวัติ แนะนำการเพิ่มปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้นเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำนม ล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์จำนวน 1 ตัว พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข แนะนำการถ่ายพยาธิโคในตัวที่ตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ
? ฟาร์มปราโมทย์ ฟักเฟื่อง
แนะนำการประบปรุงฟาร์มเพื่อขอตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP
และร่วมกับ สนง.ปศจ.สุโขทัย และ สนง.ปศอ.กงไกรลาศ เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรายฟาร์มและรายถังรวม ส่งตรวจคุณภาพน้ำนมดิบมื้อเย็นประจำเดือน 

อ่านรายละเอียด