25630910 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มแพะเนื้อ” ณ ห้องประชุมนาสีนวน อาคารโรงพยาบาลสัตว์ (เขตพื้นที่นาสีนวน) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มโคนมเข้าร่วมอบรม จำนวน 180 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด