25631118 1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกรขุน อำเภอท่าตะโกและอำเภอเมือง จำนวน 2 ฟาร์ม ผลการตรวจพบว่าทั้ง 2 ฟาร์ม ผ่านเกณฑ์การตรวจอย่างมีเงื่อนไข คือต้องส่งรูปถ่ายภายในฟาร์ม อ่านรายละเอียด