25631118 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง และหน่วย HHU กงไกรลาศ ปฏิบัติงานฟาร์มโคนมในพื้นที่ดังนี้ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ Masterbull เข้าเยี่ยมและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ อ่านรายละเอียด