25621115 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่ อ. ปากพลี จ.นครนายก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านรายละเอียด

25621115 1

วันที่ 14 พย.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัดคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ำแม่น้ำนครนายก บริเวณ ประตูระบายน้ำไม้เหลึ่ยม ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ. นครนายก โดยมี นายณ้ฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กำกับดูแล และให้คำแนะนำในการดำเนินงาน อ่านรายละเอียด

25621115 4

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคอหงส์ และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และประเมินความรู้ประชาชนในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปประกอบงานวิจัย รวมถึงสอนการใช้งาน application puficy ในการดูแลสุนัขให้กับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ในพื้นที่ ต.ควนลัง ต.คอหงส์ และต.หาดใหญ่ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25621115 5

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ดำเนินการเก็บข้อมูล/เตรียมความพร้อมเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับ ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2563 ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นายแผ้ว ฆังคะมะโน (พรรัตภูมิฟาร์ม) 470 ม. 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมเป็นผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

25621115 3

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค กระบือ แพะ และแกะ พื้นที่เสี่ยง รอบที่1 ปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบาย kick off FMD ของกรมปศุสัตว์ ณ องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...