25620913 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐาน GMP/HACCP ของโรงงานอาหารสัตว์ ต่อไป อ่านรายละเอียด

25620913 3

วันที่ 11 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม เรื่อง ประชุมคณะกรรมการการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 4 /2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อพิจารณาการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ สรุปว่าผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิด พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร จำนวน 1 แห่ง อ่านรายละเอียด

25620913 1

วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยHHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด

25620913 2

วันที่ 11-12 กันยายน 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหม้วย อำเภอเมือง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านหนองกก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เกษตรกรทั้งหมด 40 ราย มีแม่กระบือเข้าร่วมโครงการ 80 ตัว มีลูกเกิดเฉลี่ย2.3 ตัว/เเม่ การชำระหนี้เป็นไปตามกำหนดเวลาของโครงการ ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า มีพื้นที่ในการเลี้ยงลดลง กระบือมีขนาดเล็กลักษณะไม่สวยงาม ต้องแก้ไขโดยให้มีการปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นมีการสำรองอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง มีการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ลักษณะดี ร่วมกับการคัดเลือกกระบือที่มีลักษณะที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ไว้ทำพันธุ์ เพื่อให้การเลี้ยงกระบือเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

25620912 7

๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการตามเงินงบประมาณ ๖๒ และ มอบนโยบายในการดำเนินงานปีงบประมาณ ๖๓ แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม อ่านรายละเอียด