25621112 2

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 2 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ม.12 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ม.3 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621112 1

11 พ.ย. 62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้เก็บตัวอตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารตกค้าง จำนวน 8 ตัวอย่าง ดังนี้ 1.ไข่ไก่ฟาร์ม 4 ตัวอย่าง 2.อาหารสุกร 2 ตัวอย่าง 3.อาหารไก่เนื้อ 1 ตัวอย่าง 4.กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง อ่านรายละเอียด

25621111 7

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.บ้านนา ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ รวม 69 ตัว (โค 10 ตัว กระบือ 59 ตัว) อ่านรายละเอียด

25621111 1

วันอาทิตย์ที่10 พ.ย.62 อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมT-Vintage จ.ฉะเชิงเทรา

มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน79ราย ประกอบด้วย เจ้าพนักงานสัตวบาล34ราย เจ้าพนักงานธุรการ17ราย นายช่างเครื่องกล10ราย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี5ราย นักวิชาการสัตวบาล5ราย นิติกรและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งละ3ราย และนักวิทยาศาสตร์2ราย

ซึ่งการฝึกอบรมให้ครั้งนี้มีมุ่งเน้นการปลูกฝังให้ข้าราชการรุ่นใหม่ทำงานด้วย "หัวใจ" ที่รักประชาชน "เสียสละ" เพื่อประชาชน ให้รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น พร้อมมีความรู้ทักษะ สมรรถนะะที่จำเป็น รวมถึงการดำรงตนและทำงานราชการในยุค Digital

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในกรมปศุสัตว์ เช่น วิทยากรหลักสูตรหลักประจำ รุ่น2/62 จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน วปร. อาจารย์พรวรินทร์ นุตราวงษ์ พยาบาลผู้สร้างแรงบัลดาลใจในการเสียสละเพื่อประชาชน วิทยากรการฟื้นช่วยชีวิต(CPR) วิทยากรจาก สกม. กลุ่มวินัย สลก. ศสท.และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริที่เขาหินซ้อน เป็นต้น อ่านรายละเอียด

25621111 6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด