25620910 2

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน​ 23​ ราย อ่านรายละเอียด

25620910 1

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.09 น. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์​ และเวชภัณฑ์​ เพื่อเป็นการข่วยเหลือเกษตกรผู้เลี้ยงสัตวที่ได้รับผลกระทบ​ในตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน​ 14 ราย อ่านรายละเอียด

25620904 2

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาสุขภาพผลผลิตและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ปี 2563 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต อ.สุวิชัย โรจนเสถียร และเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ ทั้ง 35 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานการพัฒนาสุขภาพ ผลผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนม ตลอดจนสามารถนำแนวทางการปฏิบัติงานไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้ำนมที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป อ่านรายละเอียด

25620905 1

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายและสั่งการให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ,นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ,ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคหนือตอนล่าง และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากพายุ “โพดุล” โดยได้มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อน และเวชภัณฑ์​ยารักษาโรคให้แก่เกษตกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ​ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านตะแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านใหม่เจริญธรรม ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 39 ราย อ่านรายละเอียด

25620904 1

วันที่ 3 กันยายน 2562 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์เขต 6 ต้อนรับคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ สหกรณ๋ขุนโคในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านรายละเอียด