25630804 3

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และรักษาโคป่วย 1 ตัว
เข้าฟาร์มณัฐพล แก้วเกิด ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนโค 3 ตัว ตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องรีดนม และให้คำแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และบันทึกข้อมูลในระบบ e-operation

อ่านรายละเอียด

25630804 2

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ บริการทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัข-แมว จำนวน 10 ตัว พื้นที่ ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และเข้าฟาร์มเกษตรกร ปรับปรุงประวัติ ติดตามแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำฮอร์โมน CIDR อ่านรายละเอียด

25630804 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมประชุมผ่านระบบ Vedeo conference เรื่องสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ นโยบาย มาตรการ และแนวทางการควบคุมโรค ณ ห้องปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานเปิดการประชุม โดยสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นผู้ดำเนินการ ณ ห้องพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25630804 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและแกะเพื่อจำหน่าย ให้บริการตรวจท้องและระบบสืบพันธุ์แม่แกะ จำนวน 4 ตัว ให้คำแนะนำการดูแลรักษาแกะขาหัก จำนวน 1 ตัว และช่วยทำคลอดโคสาว พบว่าลูกพิการและคลอดผิดท่าจึงต้องแก้ไขด้วยวิธี Fetotomy จำนวน 1 ตัว แล้วให้คำแนะนำการดูแลโคหลังคลอดและติดตามผลต่อไป อ่านรายละเอียด

25630804 1

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์เขต 4 เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการและสถานการณ์โรคระบาดสัตว์และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการปฏิบัติงานของสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุมรับฟัง อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...