25620902 3

วันที่​ 27-29 สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ โดยท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ในระดับภาค เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2563-2565 อ่านรายละเอียด

25620902 2

วันที่​ 27-28​ สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถะด้านการเงิน​ การคลังของเงินทุนหมุนเวียน​ หลักสูตร​"การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์​ (KTB​ Corperate Online)​โดยมีนายจีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์โสภณ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม​ ณ​ โรงแรมเอเชีย​ ราชเทวี​ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25620830 1

29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย, นายจิรานุวัฒน์ สิงห์ไกรหาญ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสุกรพันธุ์/ขุนเลย บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเลย , สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสำหรับการจัดทำระบบ การป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกัน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดเลย “เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” (African swine fever) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ อ่านรายละเอียด

25620902 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปสุสัตว์ ได้ดำเนินการติดตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค “โครงการคนรวมกลุ่ม โครวมคอก” ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 30 ราย ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร Young Smart Farmer ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด

25620829 1

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด