25621111 7

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.1 ต.บ้านนา ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ รวม 69 ตัว (โค 10 ตัว กระบือ 59 ตัว) อ่านรายละเอียด

25621111 6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621111 4

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจรับรอง GAP ฟาร์มสัตว์ปีก ให้กับผู้ประกอบการเลี้ยง จำนวน 2 ฟาร์ม 1.สิงห์ฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมืองจ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 2.โดมฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) อ่านรายละเอียด

25621111 5

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แห่ง 1.โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.โรงเรียนวัดหนองรี ม.1 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนบ้านเขาดิน ม.1 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621111 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านรายละเอียด