25620902 2

วันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 กลุ่ม เกษตรกรจำนวน 60 ราย ในพื้นที่ 3 อำเภอ แม่กระบือที่เข้าร่วมโครงการ 120 ตัว พบว่ามีลูกเกิด จำนวน 273 ตัว เกษตรกรสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามกำหนดระยะเวลา ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า ขาดแคลนหญ้าในฤดูแล้ง กระบือมีขนาดเล็ก ได้แนะนำให้มีการปลูกหญ้าเพิ่มขึ้น มีการสำรองพืชอาหารสัตว์และให้ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ไว้ทำพันธุ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์กระบือที่ดีขึ้นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อ่านรายละเอียด

25620902 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ และหน่วยHHU สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นวิทยากรกระบวนการ อ่านรายละเอียด

25620902 3

วันที่​ 27-29 สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนงานเชิงบูรณาการพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์ โดยท่านอธิการบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาด้า บายวินด์แฮม ภูเก็ต ดีวาน่า ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนพัฒนาด้านปศุสัตว์ในระดับภาค เพื่อเสนอของบประมาณในปี 2563-2565 อ่านรายละเอียด

25620902 4

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 อ่านรายละเอียด

25620902 2

วันที่​ 27-28​ สิงหาคม​ 2562​ นายพนม​ มีศิริพันธุ์​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถะด้านการเงิน​ การคลังของเงินทุนหมุนเวียน​ หลักสูตร​"การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์​ (KTB​ Corperate Online)​โดยมีนายจีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์โสภณ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม​ ณ​ โรงแรมเอเชีย​ ราชเทวี​ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด