25620827 2

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต4 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานติดตามแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัดและสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถผลิตโคเนื้อได้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงสร้างเป้าหมายการผลิตและวางแผนด้านการตลาดของกลุ่มอย่างมีระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดโคเนื้อของเกษตรกรอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด

25620827 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย ร่วมตรวจการรับรองหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ GMP บริษัทกาฬสินธุ์แดรี่ฟูด จำกัด สาขา 2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี และเป็นการรักษา คุณภาพน้ำนมดิบให้มีคุณภาพก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด

25620822 8

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคมสัน จำรูญพงษ์ และ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 , น.สพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน อ่านรายละเอียด

25620822 1

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด

25620822 7

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักพัฒนาระบบและ รับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมการตรวจต่ออายุโครงการเนื้ออนามัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงฆ่าสัตว์อินอุ่นโชติรุ่งเรือง ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่นเพื่อให้ผู้ประกอบการ มีการจัดการเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศ อ่านรายละเอียด