25630803 5

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้นโยบายแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน อ่านรายละเอียด

25630803 4

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มสัตว์ปีก” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกเข้าร่วมอบรม จำนวน 80 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด

25630803 2

วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติการแบบบูรณาการร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ในการปฏิบัติการล่อซื้ออาหารสัตว์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามที่ได้รับร้องเรียน ผลการตรวจสอบพบว่า มีการกระทำความผิดตามข้อร้องเรียนดังกล่าวจริง จึงนำตัวผู้รับขนของกลางดังกล่าวมาลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.เมืองขอนแก่น และสอบสวนเพื่อขยายผลในการเข้าตรวจสอบแหล่งผลิตต่อไป อ่านรายละเอียด

25630803 3

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มแพะเนื้อ” ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู การอบรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการฟาร์มแพะเนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด

25630803 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบฟาร์มโคนม” ณ โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 50 ราย การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) และนำไปแก้ไข ปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอการรับรอง (GAP)​ ต่อไป อ่านรายละเอียด