25620822 6

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสนั่น บุญชุม ปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอทุ่งสง ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ และยาสัตว์ อ่านรายละเอียด

25620822 5

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด

25620822 3

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายมนตรี พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอฉวาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ประมงอำเภอฉวางและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร โดยดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 อ่านรายละเอียด

25620822 4

19 สิงหาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขนอม ปฎิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์,กรมประมง,กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจร้านขายอาหารสัตว์ยาสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จำนวน 7 ร้าน อ่านรายละเอียด

25620822 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ร่วมปฎิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ สัตว์น้ำ ยาสัตว์ โดยนายสุนันท์ กลางถิ่น ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ด่านกักกันสัตว์นครศรีฯ ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 ร้าน อ่านรายละเอียด