25621111 2

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการเตรียมร่างหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมอยุทธ์ หรินทรานนท์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ ผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนพิจารณาประกาศใช้ต่อไป อ่านรายละเอียด

25621111 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับมอบหมายจาก นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจ ประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายจำรักษ์ ชะปูแสน เลขที่ 203 ม.5 ต. ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ นายทองรัก สุทธิบาก เลขที่ 61 ม.13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และตรวจ ประเมิน อาสาปศุสัตว์ดีเด่น นายสุริยัน ชาวหะศรี เลขที่ 19 ม.1 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป อ่านรายละเอียด

25621108 3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดทางกระบือ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621111 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคระบาดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดสรรวัคซีนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ การแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 การให้ความรู้ด้านการผสมเทียม โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก การตรวจวินิจฉัยโรค โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และรับให้ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสัตว์ การมอบชุดอุปกรณ์สำหรับทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การปล่อยขบวนรถพร้อมคาราวานอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อออกพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตามเป้าหมายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 2 ฟาร์ม อ่านรายละเอียด

25621108 2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดทางกระบือ ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด