25590801 13วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุทาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว นำเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตาม ให้คำแนะนำ พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก

อ่านรายละเอียด

25590801 4วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการเจาะเลือดไก่ ส่งทดสอบโรคและเก็บตัวอย่าง cloacal swab ไก่ของโรงฆ่าสัตว์ปีก ในพื้นที่ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 

อ่านรายละเอียด

25590731 1วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายเกษตร  สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นำข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงาน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร โดยมีนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และในช่วงค่ำมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานศิลปวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี

อ่านรายละเอียด

25590801 1เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ได้รับมอบโค จำนวน 30 ตัว จากกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรจำนวน 6 ราย รายละ 5 ตัว บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตามโครงการประชารัฐ - สานพลังน่าน พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

อ่านรายละเอียด

25590731 3วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ปศจ.ปัตตานีมอบหมายให้นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ ออกตรวจเยี่ยมและติดตามกลุ่มบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและกลุ่มสตรีผู้ได้รับผลกระทบภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ กิจกรรมสัตว์ปีก (เป็ดเทศ) ตำบลปากล่อ ทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวมเกษตรกร 7 ราย

อ่านรายละเอียด