25580721 6นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ อ.ด่านขุนทด และ อ.เทพารักษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580721 5นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจฟาร์มไก่เนื้อต่ออายุ บริษัท ป.เลื่อนทวีกิจฟาร์ม หมู่ 7 ต.เฉลี่ยง อ.ครบุรี และตรวจรับรองฟาร์มไก่เนื้อบริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (หน่วยงานฟาร์มโคกจี้ตุ่น) หมู่ 3 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580721 6ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ ์ปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ  จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์หญ้าและแร่ธาตุ ณ บ้านห้วยสำราญ ม.12 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด   อ่านรายละเอียด

 

 

25580721 4หน่วยพัฒนาสุขภาพและเพิ่มผลผลิตโคนมปากช่อง(DHHU ปากช่อง)ร่วม กับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกทำการเจาะเลือดโคนม เพื่อทดสอบโรค Brucellosis ,Para TB และตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด และ ออกแนะนำการจัดการฟาร์มและทำการรักษาสัตว์ป่วยให้เกษตรกร และมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580721 5ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัดเวทีเสวนาโครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์บ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด      อ่านรายละเอียด