25591222 1


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร โดยนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร แนะแนวและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และเกษตรกรผู้ติดต่อราชการ นำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแบบฉบับครัวเรือน มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการจัดให้มีแปลงเกษตรภายในบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และฟาร์มไก่ เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้สนใจ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

25591222 1


เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยนายสัตวแพทย์มาโนชญ์ บุญรอด และนายสัตวแพทย์ปัญญาวัฒน์ ใสกาง ออกตรวจติดตามงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย รอบที่ 1/2560 และติดตามภาวะโรคระบาดสัตว์      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

25591222 2


วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 เป้าหมายผู้อบรมเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

25591222 1


วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภาชี ออกตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25591222 1


วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซิลในแพะ - แกะ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6