25580728 3นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี2558 ตามภารกิจกรมปศุสัตว์ ออกให้การเยี่ยมเยียนเกษตรกร บ้านขามหนองปรือ ม.7 ต.สีสุก อ.จักราช เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580728 2สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)" เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ 2558 อำเภอวังน้ำเขียว ณ หอประชุมอำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580727 2เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา จ.สงขลา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา    อ่านรายละเอียด

 

25580728 1กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรติดตามการดำเนินงาน ของกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองคุ้มโจดเปล้า ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก และมอบไก่แม่พันธุ์พื้นเมืองให้กับกลุ่มฯ จำนวน 13 ตัว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580727 6สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   อ่านรายละเอียด