25600110 1

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ออกตรวจราชการในฐานะผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจติดตามขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประเด็นการตรวจราชการ ดังนี้     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

25600110 4

วันที่ 6 มกราคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพี่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของหน่วยงานในช่วงปีใหม่ 2560 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญเลี้ยงพระ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้างเคียง เข้าร่วมงาน     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

25600110 3

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายกิติศักดิ์ กลิ่นทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ผู้แทนกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ พร้อมนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัทผู้รับจ้างพัฒนาโครงการ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ (National single window:NSW) ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมศุลากร เพื่อทบทวนความก้าวหน้าผลการดำเนินการ สรปสาระสำคัญได้ ดังนี้     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

25600110 1

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา13.00 น. นายอรรถพล อัครจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาการ ร่วมประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ณ บ้านคำแม่นาง ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ร่วมการประกวดเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ณ บ้านเลขที่ 247 หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

25600110 2

วันที่ 5 มกราคม 2560 นายสุรจิต อัลภาชน์ ปศุสัตว์อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้นำหญ้าแห้งไปแจกให้แก่เกษตรกร ผู้ประสบภัย น้ำท่วม และบริการ รักษาสัตว์ป่วย ฉีดยาบำรุง ณ บ้านโคกยาร่วง, บ้านปะกาลิยะ หมู่ 1,2 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี