25630702 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่ 4 "การบริหารจัดการตลาด และการแปรรูป" รุ่นที่ 5 กลุ่มเกษตรกรพอเพียงแพะแกะอำเภอบ้านไร่ อ่านรายละเอียด

25630701 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ประจำปี 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ และผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุม มอบแนวทางปฏิบัติงาน การบูรณาการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ทั้ง 12 จังหวัด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ่านรายละเอียด

25630701 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศิลปกิจ บุญโพธิ์ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 ตามโครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นการสร้างความสามัคคีในองค์กร หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  อ่านรายละเอียด

25630701 2

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการการวิจัยด้านผลิตสัตว์สำงานปศุสัตว์เขต 4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอโครงการวิชาการจำนวน 5 เรื่อง และผลงานวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม อ่านรายละเอียด

25630701 1

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการเทิดทูนสถานบันหลักสำคัญของชาติด้วยการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด